PŘED OBJEDNÁNÍM SI PŘEČTĚTE TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY (a GDPR)

Kompletní Všeobecné obchodní podmínky Vám zašlu k elektronickému podpisu (u svatebního focení také společně se smlouvou o dílo) na Váš e-mail.

Pokud jste mými klienty, případně zakázku domlouváme, svěřujete mi své osobní údaje.

Jako správce Vašich osobních údajů Bc. Petra Přívarová, DiS., Vás chci proto informovat o rozsahu a způsobech jejich užití.

Objednáním kterékoliv služby automaticky souhlasíte s přijetím těchto obchodních podmínek:

Úvodní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikající fyzické osoby Bc. Petry Přívarové, DiS. se sídlem Ostrava – Vratimov, U Společenského domu 1042/3, 739 32, IČ: 19499761, zapsané v živnostenském rejstříku (dále jen „fotograf“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy nebo dohody o poskytování fotografických služeb (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi fotografem a objednatelem (dále také jako „klient“).
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi fotografem a klientem. Na tyto obchodní podmínky je klient dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Uzavřením smlouvy klient dále souhlasí s tím, že se tyto podmínky stávají nedílnou součástí uzavřené smlouvy.
 • Veškeré smluvní vztahy mezi fotografem a klientem se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami ustanoveními občanského zákoníku vztahující se na podnikatele.


Fotografické služby

 Objednání focení

 • Objednat se lze prostřednictvím e-mailu, telefonicky či přes instagram.
 • Objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem.
 • Objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumění s nimi, stejně tak srozumění s autorským přístupem a fotografickým stylem, s kterým fotograf pracuje.


Objednací lhůta

 • Objednací lhůta se odvíjí od momentální vytíženosti. Čím dříve si termín zarezervujete, tím lépe. Doporučuji se ozvat v momentě, kdy se rozhodnete, že máte o focení zájem.
 • Je možnost vyčkat na zveřejnění termínů na následující měsíc na mém instagramovém profilu - fotimvzpominky.
 • Svatební focení je nejlepší rezervovat, co nejdříve. Termíny se pomalu obsazují rok dopředu.


Zrušení rezervace

 • Pokud se na domluvené focení klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit a bude požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je jeho povinností oznámit tuto skutečnost fotografovi, a to s dostatečným časovým předstihem.
 • Pokud se jedná o zrušení rezervace svatebního focení, na které je již uhrazen i rezervační poplatek, domluva probíhá individuálně. Rezervační poplatek je nevratný, je ale možno v jeho výši sjednat portrétní či jiné focení.

Náhradní termín

 • Klient bere na vědomí, že pokud bude žádat o náhradní termín, bude mu nabídnut nejbližší možný volný termín s ohledem na aktuální fotografovu obsazenost termínů.
 • Může se ale stát, že již žádný vhodný termín na focení být nemusí.


Cena fotografování

 • Cena se odvíjí od konkrétně zvoleného fotografování a balíčku. Veškeré informace o cenách jsou uvedeny na webových stránkách v sekci ceník.
 • Uhrazení fotografických služeb hotově lze v den fotografování. Při bezhotovostní platbě Vám vystavím fakturu s termínem, do které musí být úhrada uskutečněna.
 • Cena za fotografie nad rámec balíčku či jiné doplňkové služby jsou následně vyfakturovány a hradí se převodem na účet, ještě před jejich zpracováním.
 • V případě neuhrazení zakázky či doplatku za služby, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby řádného zaplacení.


Fotografování a jeho realizace

 • Všechny druhy fotografování, kromě svatebního, probíhají pouze v pracovních dnech na základě předem domluveného a termínu s klientem a to primárně v exteriéru.
 • Po vzájemné domluvě je možnost fotit také v prostorách interiéru (ateliéru), který si pronajmeme. Případně lze také fotit u Vás doma či v prostorech, které si sami zvolíte.
 • V případě exteriérového focení je lokace určena na základě dohody mezi klientem a fotografem.
 • V případě špatného počasí se exteriérové focení přesouvá na jiný termín. Pokud se nedomluví klient s fotografem jinak.
 • Pokud fotograf cestuje za focením mimo Ostravu, připočítává se k ceně zvoleného balíčku cestovné. V případě jízdy autem je to 8 Kč / km. Pokud by fotograf dorazil veřejnou dopravou, účtuje se cestovné v reálné výši.
 • U svatebního focení je cestovné v rámci Moravskoslezského kraje zahrnuto v ceně balíčku, poté se účtuje stejně jako v případě jakéhokoliv focení mimo Ostravu.


Doba focení

 • Doba focení závisí na zvoleném balíčku.
 • Pozdní příchod klienta není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení.
 • Opozdí-li se klient o více než 20 minut bez předchozí omluvy, je fotograf oprávněn fotografování zrušit a studio či smluvené místo opustit.


Výběr fotografií

 • Při zvoleném balíčku, u kterého si klient fotografie vybírá sám, obdrží do pár dní od focení album s náhledovými fotkami. Z těchto fotek si bude vybírat fotografie k finální úpravě.
 • Zaslané náhledy, představují neupravené fotografie z focení ve snížené kvalitě. Jejich počet není pevně stanoven, vždy ale umožňuje dostatečný výběr vzhledem ke zvolenému balíčku-
 • Dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k retuši).
 • Zaslané náhledy fotografií není dovoleno jakkoliv upravovat a veřejně prezentovat a slouží pouze pro klientovu osobní potřebu a k následnému výběru fotografií, které bude klient požadovat upravit.
 • Vybrané fotografie k úpravě odešle klient zpět v co možná nejkratší časové lhůtě, nejpozději však do 2.týdnů od jejich obdržení
 • Pokud bude výběr pro úpravu fotografií zaslán po této lhůtě, fotograf si vyhrazuje prodloužit dobu dodání fotografií (viz. dodací lhůta fotografií)
 • Po dokončení výběru dochází ke smazání vytvořené galerie s náhledy.
 • Pro opětovné nahrání galerie se účtuje manipulační poplatek ve výši 300,- (i pokud si chce klient "dovybrat" další fotky po již dokončené a odevzdané zakázce).


Dodání fotografií

 • Doba dodání fotografií je u klasického focení 2-4 týdny od data zaslání vybraných náhledů k úpravě, nikoli od data focení.
 • U svatebního focení se dodání fotografií pohybuje od 2 do 8 týdnů ode dne konání focení. Doba závisí na vytíženosti fotografa. V případě hlavní svatební sezóny (červen-září) je doba dodání o něco delší. Mimo sezónu jsou fotografie odevzdávány v termínech dřívejších.

Vyhrazuji si prodloužit dodací lhůtu v následujících případech:​

 • pokud fotograf obdrží výběr fotografií pro úpravu po lhůtě 2.týdnů od zaslání náhledů, automaticky se prodlužuje lhůta dodání až na 12 týdnů od doručení vybraných náhledů k úpravě
 • při výběru 25 a více ks fotografií nad rámec zvoleného balíčku
 • pokud klient ví, že bude fotografie potřebovat dříve, objedná se s ohledem na tuto skutečnost tak, aby se zajistilo klidné zpracování zakázky bez nervů pro obě strany
 • upravené fotografie neobsahují fotografovo logo.


 • V případě nenadálých skutečností si fotograf vyhrazuje tuto lhůtu o 1měsíc prodloužit. Po uplynutí této doby v souladu s uzavřenou smlouvou vyplatí smluvní pokutu za každý den prodlení


Předání fotografií

 • hotová zakázka se doručí klientům v elektronické verzi prostřednictvím webové stránky na jejich emailovou adresu
 • tištěné fotografie se doručí zásilkou prostřednictvím České pošty, Zásilkovny či DPD (dle druhu zásilky)


Zpracování fotografií

 • Formát fotografií - zpracované fotografie budou dodány v rozsahu zvoleného fotobalíčku ve formátu JPG v plném možném rozlišení
 • NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE NEPOSKYTUJI.
 •  Retuše - u fotografií se v rámci ceny provádí tyto úpravy: ořez, vyvážení expozice, kontrast, jas, kolorování, odstranění momentálních vad jako jsou pupínky, malé modřinky, škrábance
 • Speciální požadavky na náročnější retuš (odstranění vrásek, usměrnění neposedných vlasů, bělení zubů, odstranění tetovaček u dětí, čouhajících ramínek atd.) jsou možné po dohodě s fotografem za příplatek 300,- za fotografii – za předpokladu, že daná úprava je realizovatelná.
 • Úpravy typu odstranění dvojité brady či faldíků atd, rovnání křivých nosů, zubů, zeštíhlení postavy atd. nejsou možné. Tento typ úpravy je náplní práce grafika, nikoliv fotografa.
 • Nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií
 • Vyvolání fotografií, tisk, reklamace - fotografie jsou vyvolávány u ověřených dodavatelů
 • Reklamace tištěných fotografií je možná pouze na základě viditelné tiskové chyby (škrábance, pruhy a jiné viditelné vady), nikoli v barevnosti či světlosti/tmavosti daného tisku
 • Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není také důvodem k reklamaci zakázky


Archivace fotografií

 • všechny neupravené fotografie (raw formáty) se archivují po dobu 1 měsíce od odevzdání zakázky, poté data odstraňuji v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob (tzv. GDPR)
 • pokud chce klient zakázku reklamovat, musí tak učinit do této doby
 • odevzdané fotografie (jpg formáty) archivuji po dobu jednoho roku, v případě svatebních zakázek půl roku od odevzdání
 • pokud dojde během této doby ke ztrátě či poškození fotografií, může fotograf data znovu zaslat prostřednictvím Úschovny.cz nebo zaslat usb flash disk za příplatek 500 Kč + poštovné dle tarifu ČP, zásilkovny..


Souhlas s poskytnutím fotografií

Všechny zveřejněné fotografie v portfoliu, na sociálních sítích nebo na svých webových stránkách disponují souhlasem daných osob. Pokud si klient souhlas rozmyslí, má právo ho odvolat a to písemně nebo emailem na uvedené adrese či e-mailu v kontaktech.


Fotograf si vyhrazuje právo ke zveřejnění fotografií do svého portfolia na sociálních sítích nebo webových stránkách či k propagování své práce. Pokud si klient nepřeje, aby jeho fotografie byly uveřejněny, je nutné o tom fotografa informovat. (Nejpozději po skončení focení.) Pokud tak klient neučiní, považuji to za souhlas k uveřejnění fotografií pro prezentaci práce fotografa. Uveřejňování fotografií je pro fotografa důležité primárně z toho důvodu, aby si zájemci o focení dokázali představit styl. kterým fotí a aby věděli, jaké fotky od něj očekávat.

 

Autorská práva

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci. Prosím, aby na fotografie nebyly dávány žádné další filtry a presety. Pokud je to nutné, uveďte tuto skutečnost v popisu. Fotograf zasílá mnohdy náhledy fotografií. Dle autorského zákona č. 121/2000 Sb., není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoliv zveřejňovat a ani je dále upravovat. Slouží pouze k výběru fotografií, které budou fotografem upraveny a odevzdány klientovi.
Osobní údaje

Osobní údaje jako Vaše jméno, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu.. které mi sami svěřujete zpracovávám pouze v rámci plnění smluvního vztahu

Vaše osobní údaje neposkytuji nikomu dalšímu, výjimkou je tiskařská společnost (pokud si necháváte tisknout fotografie prostřednictvím mé osoby.) Dále server přes který Vám odesílám fotografie v elektronické podobě (ten zpracovává pouze e-mailovou adresu), společnost Wedos (správce webhostingu mé webové stránky) a společnost seznam či google (v rámci e-mailu/gmailu).

Dodatečné informace
 • Objednací doba se odvíjí od momentální vytíženosti a může se lišit.
 • Neupravené fotografie neposkytuji.
 • Vlastní vzhled a nespokojenost s ním není důvod k reklamaci fotografií.
 • Nezodpovídám za sníženou kvalitu fotografií vlivem počasí či kvůli časovému limitu, jež vznikl Vašim přičiněním.
 • Pokud na focení nedorazíte či jej zrušíte a byla již uhrazena záloha, tato záloha propadá.
 • Nejsem zodpovědná za dodatečný tisk fotografií, který si zařídíte sami.
Garance

Garantuji, že jako Vaše fotografka na focení VŽDY přijedu a zakázku VŽDY zpracuji!

Garantuji vrácení peněz, pokud do 6 měsíců od focení neobdržíte hotové fotografie.

Reklamace

V mém portfoliu vidíte mou práci, styl fotografií a jejich úpravu, proto prosím nereklamujte to, co reklamovat nejde. Předpokládám totiž, že jste si mě za svou fotografku zvolili, jelikož se Vám líbí fotografie, které jste viděli.

K reklamaci přijímám např. neshodný počet předem domluvených fotografií (uvedených ve zvoleném balíčku).

K reklamaci nepřijímám např. barevnost, počasí, Váš špatný účes..

Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není důvodem k reklamaci zakázky. Před sjednáním termínu jste viděli mé portfolio a styl, kterým fotím a byli jste srozuměni s veškerými informacemi.

Soubory cookie

Jedná se o malé soubory, které web/jeho poskytovatel přenáší do Vašeho počítače přes internetový prohlížeč (pokud souhlasíte s užíváním) a které umožňují místům nebo poskytovatelům služeb rozpoznat Váš prohlížeč a zachytit a zapamatovat si dané informace. Soubory cookie můžete kdykoliv zakázat.

Klienti, svatby a svatebčané

Podle právních předpisů GDPR může fotografie v některých případech představovat formu osobních dat. Petra Přívarová, DiS. - fotimvzpominky nikdy nebude fotografovat jednotlivce či skupiny jako prostředek k jednoznačné identifikaci či autentizaci (toto specifikuje blíže GDPR), pokud není předem smluvně dohodnuto jinak.

Hosté se na fotografiích, které pořídím, vyskytují jako součást vizuálního záznamu události. Portrétní či skupinové fotografie jsou součástí akce, hosté jež jsou zachyceni fotografem mají svá práva chráněna Petrou Přívarovou, DiS. Fotografování jednotlivců či skupin je účelem mé práce v rámci fotografování.

Svatební klienti (budoucí novomanželé) či jiné osoby, jež zařizují fotografa na jejich akci, by měli informovat hosty o této online přístupné "směrnici" a požádat je o přečtení těchto zásad ochrany osobních údajů před zahájením akce. Kdokoliv z hostů mě přitom může kontaktovat a zeptat se na vše, co jej zajímá. Vznést dotaz, pokud má obavu kolem zpracování jeho osobních údajů.

SOUHLAS

Rezervováním termínu projevujete souhlas s tím, že budete vázáni těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Chcete-li mě kontaktovat s otázkami o Vašich osobních údajích, nebo mě požádat o podrobnější informace, kontaktujte mě prosím prostřednictvím e-mailu.

Copyright © 2023 Fotím Vzpomínky